profession: 3D mapping specialist_

Dilyan Nalbantov from MP-STUDIO tells about the profession_

 

The profession of 3D mapping specialist is generally difficult to describe in words because it relies entirely on the visual. 3D mapping is the light show that is most often displayed on buildings. Bulgaria has several similar performances to boast - most often on May 9, on the building of the National Art Gallery or the Ivan Vazov National Theater. Behind the shows themselves are Bulgarians too - there are several companies in this very particular niche in the country.

 

 

3D mapping requires not only strong technical abilities, but also well-developed creative thinking in the visual direction, but very often also a good knowledge of the subject of visualization, such as history. The profession is not very widespread and there are relatively few (relative to other types of events) light shows throughout Europe that include 3D mapping. It is also a perfect example of a profession that cannot be studied in a conventional way - there is no specific specialty in any Bulgarian university that is specifically targeted at it. But a lot of software specialties as well as graphic animation can be helpful. The rest of it can be learned in, generally speaking, two ways - through self-study on the Internet and through experience in a company.

 

 

My profession

I work as a visual effects specialist at MP-Studio. The company is engaged in 3D mapping and production of graphic elements, motion graphics (motion graphics), event animation, as well as the ever-growing interactive installations. I am required to find creative solutions and produce visual effects on buildings or decors for an event. What is more specific about 3D mapping is that all visualizations must be tailored to the architecture of the building in question. My goal is to create the illusion of a real transformation of the building and to have maximum impact on the audience.

My education

My education is a high school and semester degree in Information Technology at the University of Plovdiv. After my secondary education, I was not very professionally oriented and at that time this type of profession was not very popular. I started my training in IT, but after the first year I realized that if I wanted to do computer animation and video editing, the specialty that I had chosen would not be useful to me. My training went into the background and I began to develop professionally.

For the full article visit: Karieri

 

Text in Bulgatian:

 

Професия: 3D мапинг специалист

За професията разказва Дилян Налбантов от MP-STUDIO
 
Професията специалист по 3D мапинг е по правило трудна за описване чрез думи, защото тя изцяло разчита на визуалното. Триизмерният мапинг са светлинните шоута, които се изобразяват най-често върху сгради. България има няколко подобни спектакъла, с които да се похвали - най-често за 9 май, върху сградата на Националната художествена галерия или Народния театър "Иван Вазов". Зад самите шоута също стоят българи - в страната има няколко компании в тази много конкретна ниша.
 
3D мапингът изисква не само силни технически способности, но и добре развито креативно мислене по посока визуалното, а много често и добри познания по темата на визуализацията, например история. Професията не е силно разпространена и в цяла Европа има сравнително малко (спрямо другите типове събития) светлинни шоута, които включват 3D мапинг. Тя е и перфектен пример за професия, която не може да бъде изучавана изцяло по конвенционален начин - не съществува конкретна специалност в нито един български университет, която да е насочена конкретно към нея. Но от помощ могат да бъдат много софтуерни специалности, както и графичната анимация. Останалата част от нея може да бъде научена по, общо казано, два начина - чрез самообучение в интернет и чрез опит в компания.
 
Моята професия

Работя като специалист по визуални ефекти в MP-STUDIO. Фирмата се занимава с 3D мапинг и изработване на графични елементи, motion графика (движеща се графика), анимация за събития, както и набиращите популярност в момента интерактивни инсталации. От мен се изисква да намирам креативни решения и да изработвам визуални ефекти върху сгради или декори за дадено събитие. По-специфичното при 3D мапинга е, че всички визуализации трябва да бъдат съобразени с архитектурата на съответната сграда. Задачата ми е всеки ефект да създаде илюзия за реално трансформиране на сградата и да има максимално въздействие върху публиката.
 
Моето образование

Образованието ми е средно и семестриално завършено висше по "Информационни технологии" в Пловдивския университет. След средното ми образование не бях добре ориентиран професионално и тогава този тип професия не беше много популярна. Започнах своето обучение в IT сферата, но след първата година разбрах, че ако искам да се занимавам с компютърна анимация и видеомонтаж, специалността, която бях избрал, няма да ми бъде от полза. Обучението ми премина на заден план и започнах да се развивам професионално.
 
За да прочетете цялата статия посетете сайта: Криери
author Marin Dimitrov

top stories that you should see_We use cookies.